logo

Акционерам

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ «ІАС» повідомляє:

 

-          Загальна кількість акцій Товариства на день проведення зборів 20.04.2018р. складає 2400 штук.

-          Кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів станом на 16.04.2018р., складає 2117 штук.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ» (далі — Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 6, к. 220.

Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати документи, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних загальних зборах акціонерів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 20 квітня 2018 року з 14 год. 30 хв. до 15 год. 30 хв. за місцем проведення річних загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складається станом на 16 квітня 2018 р.

 

Порядок денний:

  1. Обрання голови та секретаря зборів.
  2. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за  2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
  7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
  8. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.
  9. Про зміну типу Товариства.

 

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 6, каб. 212,  а також на сайтах Товариства (www.ias.kharkov.ua) та Бюлетні «Відомості НКЦПФР»,  Особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Колесник Б.О., генеральний директор Товариства.

Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

                                                                                                                                  (тис. гривень)

Найменування показника

Період

Звітний (2017р.)

попередній (2016р.)

Усього активів

23538,0

18778,0

Основні засоби

4177,0

3331,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси та готова продукція

2930,0

2560,0

Сумарна дебіторська заборгованість

2755,00

933,00

Грошові кошти та їхні еквіваленти

15828,0

13735,0

Нерозподілений прибуток

20428,0

16607,0

Власний капітал

810,0

810,0

Статутний капітал

72,0

72,0

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2226,0

1287,0

Чистий прибуток (збиток)

3821,0

3128,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2400

2400

Кількість власних акцій, викуплених

протягом періоду (шт.)

0,0

0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

51

53

Наглядова рада

 

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів ПрАТ «Інститут автоматизованих систем»

1. Відомості про зміну складу посадових особ емітенту

Річні звіти емітента цінних паперів ПрАТ «Інститут автоматизованих систем»

1. Звіт за 2017 рік

1. Звіт за 2016 рік

2. Звіт за 2015 рік

3. Звіт за 2014 рік

4. Звіт за 2013 рік

5. Звіт за 2012 рік