logo

Акционерам

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ»

(місцезнаходження: вул. Багратіона, 6, м. Харків, 61046)

(ідентифікаційний код 05393406)

(надалі — Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 23 квітня 2019 року о 15.30 за адресою:

м. Харків, вул. Багратіона, 6, кімната 220.

 

Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати документи, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 23 квітня 2019 року з 14.30 до 15.30. за місцем проведення річних Загальних зборів.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (23.04.2019 р.), згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2400 (дві тисячі чотириста);

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства становить 2117 (дві тисячі сто сімнадцять).

 

Проект порядку денного зборів акціонерного товариства.

 

  1. Обрання голови та секретаря зборів.
  2. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерного Товариства.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за  2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  7. Порядок розподілу прибутку за 2018 рік.

 

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного

річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІАС» 23.04.2019р.

 

з/п

Питання порядку денного

Проект рішення

1

Обрання голови та секретаря зборів. Обрати головою зборів Колесника Д.Б., секретарем зборів Слюсаренко Г.В.

2

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерного Товариства. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, в саме: голова — Бєлан В.С., секретар — Колесник О.Б.

3

Звіт Наглядової ради Товариства за  2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

4

Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердити звіт Генерального директора Товариства  за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

5

Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердити звіт та висновок  Ревізійної   комісії  за  2018 рік. Визнати  роботу Ревізійної комісії задовільною.

6

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7

Порядок розподілу прибутку за 2018 рік Прибуток розподілити згідно діючого в Товаристві положення. Дивіденди за підсумками 2018 року не нараховувати і не сплачувати.

 

 

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на річних Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів особисто.

У разі, якщо для участі у річних Загальних зборах акціонерів з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства, може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

                                                                                                                                                      (тис.гривень)

Найменування показника

Період

звітний (2018р.)

звітний (2017р.)

Усього активів

26078,0

23538,0

Основні засоби

4768,0

4177,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси та готова продукція

3473,0

2930,0

Сумарна дебіторська заборгованість

2175,0

2755,00

Грошові кошти та їхні еквіваленти

18099,0

15828,0

Нерозподілений прибуток

23358,0

20428,0

Власний капітал

810,0

810,0

Статутний капітал

72,0

72,0

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1836,0

2226,0

Чистий прибуток (збиток)

2930,0

3821,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2400

2400

Кількість власних акцій, викупленихпротягом періоду (шт.)

0,0

0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

58

51

 

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитися у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 6, каб. 212,  а також на веб-сайті Товариства www.ias.kharkov.ua та НКЦПФР.

Особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Колесник Б.О., генеральний директор Товариства, тел. 93-70-78

Повідомлення розміщено на веб-сайті Товариства www.ias.kharkov.ua 20.03.2019р.  та оприлюднено на стрічці НКЦПФР 21.03.2019р.

Наглядова рада

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПрАТ «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ»  (ПрАТ «ІАС»)

станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІАС», що призначені на 23.04.2019 р.

У відповідності до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «ІАС» повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у  річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІАС», що призначені на 23.04.2019 р., (станом на 17.04.2019 р.) згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2400 (дві тисячі чотириста);

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства становить 2072 (дві тисячі сімдесят дві).

 

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів ПрАТ «Інститут автоматизованих систем»

1. Відомості про зміну складу посадових особ емітенту 04.2015р.

2. Відомості про зміну складу посадових особ емітенту 03.2019р.

2. Перевірка ЕЦП.

(Повідомлення розміщено на веб-сайті Товариства www.ias.kharkov.ua 20.03.2019р., оприлюднено на стрічці НКЦПФР 21.03.2019р.)

Річні звіти емітента цінних паперів ПрАТ «Інститут автоматизованих систем»

1. Звіт за 2018 рік

1. Звіт за 2017 рік

1. Звіт за 2016 рік

2. Звіт за 2015 рік

3. Звіт за 2014 рік

4. Звіт за 2013 рік

5. Звіт за 2012 рік

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПрАТ «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ»  (ПрАТ «ІАС»)

станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІАС», що призначені на 23.04.2019 р.

У відповідності до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «ІАС» повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у  річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІАС», що призначені на 23.04.2019 р., (станом на 17.04.2019 р.) згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2400 (дві тисячі чотириста);

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства становить 2072 (дві тисячі сімдесят дві).